Tuyên Bố Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

về Tình Hình Việt Nam và Thế Giới 2020

Hải ngoại, Chủ Nhật, ngày 19/7/2020

Kính thưa quý vị:

Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
Lãnh Đạo các Cộng Đồng, Đoàn Thể, Truyền Thông,
Thân Hào Nhân Sĩ và Đồng Bào Việt Nam trong và ngòai nước,

Kính gửi đến quý vị Tuyên Bố Của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam về Tình Hình Việt Nam và Thế Giới 2020

để kính tường và xin vui lòng phổ biến.

Trân trọng,

TM Văn Phòng Liên Lạc tại Hải Ngoại

BS Đỗ Văn Hội

-Đính kèm văn bản dạng JPG

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*