Thành lập Binh chủng Không Gian: Một nhu cầu cấp thiết cho Hoa Kỳ

Bài phát biểu của Steven L. Kwast – Cựu Trung Tướng Không Quân HK Người dịch: Phan Quang Trọng Lời người dịch: Trung tướng Kwast là người lính và học giả. Ông có hàng ngàn … Continue reading Thành lập Binh chủng Không Gian: Một nhu cầu cấp thiết cho Hoa Kỳ