Tâm Thư Kêu Gọi TT Trump Lên Tiếng Giúp Hong Kong

11 November 2019

Dear Mr. President,

Since June of this year, millions of people from all walks of life in Hong Kong have taken to the streets sending a strong message to their oppressive government – a puppet of the Chinese Communist government – and to the rest of the world: Injustice, police power, and intimidation can never extinguish their dreams of freedom and justice. The current protests taking place in Hong Kong are the latest chapter in the long history of Hong Kong citizens fighting to maintain their way of life and taking back their right for self-determination in the face of increasing threats to Hong Kong’s basic freedoms and autonomy by the Chinese Communist government.

In your remarks to the 74th Session of the United Nations General Assembly on September 25, 2019, you recognized and denounced the destructive nature of communism: “In the last century, socialism and communism killed 100 million people.  These totalitarian ideologies, combined with modern technology, have the power to exercise new and disturbing forms of suppression and domination.” And you reminded the world leaders at the Session: “Freedom and democracy must be constantly guarded and protected, both abroad and from within.  We must always be skeptical of those who want conformity and control.”

This morning, the students of Chinese University of Hong Kong (CUHK) sent out an urgent cry to the free world that the University is under siege by the Mainland Chinese Police Force. As you may know, Hong Kong Internet eXchange (HKIX) is an internet exchange point in Hong Kong. The cooperative project is initiated by the Information Technology Services Center (ITSC) of the CUHK. The aim of the HKIX is to connect Internet service providers (ISPs) in Hong Kong so that intra-Hong Kong traffic can be exchanged locally without routing through the U.S. or other countries. 99% internet interaction in Hong Kong goes through the Center, and HKIX acts as Hong Kong’s network backbone. The students are right; for if the Police Force managed to take over the University, China will have access, total control, and the ability to monitor most, if not all, Hong Kong internet traffic. This invasion is the modern re-occurrence of the German troops marching into Austria to annex the German-speaking nation for the Third Reich on March 12, 1938. The free world in 1938 decided to look away, allowing Nazi Germans to make their first move and wage the bloodiest war of human kind.

Mr. President, in the same remarks, you said “the future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique.” China doesn’t protect her citizens, respect her neighbors, nor honor the universal values of freedom, human rights, and democracy. If America does not speak up in support of these universal values, she loses all moral authority to lead in any other place in the world. It’s time the world learned from the mistake she made in 1938. It’s time to stop the aggressor while we still can.

I urge you to support Hong Kong and her wonderful citizens and reaffirm U.S. commitment to sovereignty, self-determination, human rights and democracy at home and abroad.

I am hereby grateful for your dedication and service to our great nation.

TGM & PQT

(Tiếng Việt)

Ngày 11 tháng 11, 2019

Kính thưa Tổng Thống,

Từ tháng 6 năm nay, hàng triệu người thuộc mọi tầng lớp từ Hồng Kông đã xuống đường để gửi thông điệp mạnh mẽ tới chính phủ áp bức của họ  – một chính phủ bù nhìn của nhà cầm quyền Trung Cộng – và với cả thế giới rằng bất công, quyền lực và đe dọa không thể dập tắt giấc mơ tự do và công lý của họ. Các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Hồng Kông là chương sử mới nhất và lâu dài của người dân Hồng Kông đang đấu tranh để duy trì lối sống và quyền tự quyết trước các đe dọa ngày càng gia tăng đối với quyền tự do và tự trị cơ bản của Hồng Kông từ nhà cầm quyền Trung Cộng.

Trong bài phát biểu của Tổng Thống tại phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 9 năm 2019, ông đã nhận ra và tố cáo bản chất phá hoại của chủ nghĩa cộng sản.  Ông nói: “Trong thế kỷ trước, chủ nghĩa xã hội và cộng sản đã giết chết hơn 100 triệu người. Hệ tư tưởng toàn trị này, kết hợp với công nghệ hiện đại, có sức mạnh để thực hiện các hình thức đàn áp và thống trị mới, đáng lo ngại”. Và Ông đã nhắc nhở các nhà lãnh đạo thế giới tại phiên họp: “Tự do và dân chủ phải liên tục được gìn giữ và bảo vệ, từ trong cũng như ngoài nước. Chúng ta phải luôn để ý đến các tổ chức luôn đòi người khác phải tuân thủ và được kiểm soát.”

Sáng nay, các sinh viên của Đại học Trung Hoa Hồng Kông (CUHK) đã gửi lời kêu gọi khẩn thiết đến thế giới tự do rằng trường đại học của họ đang bị Lực lượng Cảnh sát Trung cộng từ đại lục bao vây. Như ông đã biết, Hồng Kông Internet eXchange (HKIX) là một điểm trao đổi Internet quan trọng tại Hồng Kông. Dự án hợp tác này được khởi xướng bởi Trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin (ITSC) của CUHK. Mục đích của HKIX là kết nối các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Hồng Kông để lưu lượng truy cập nội địa Hồng Kông có thể được trao đổi tại địa phương mà không cần chuyển qua Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác. 99% các tương tác internet tại Hồng Kông đi qua Trung tâm này và HKIX chính là xuơng sống của Hồng Kông. Các sinh viên đã kêu gọi rất đúng; vì nếu Lực lượng Cảnh sát kiểm soát được đại học này, Trung cộng sẽ có quyền truy cập, kiểm soát và giám sát hầu hết, nếu không nói là tất cả, các nguồn thông tin truy cập trên mạng internet tại Hồng Kông. Sự cưỡng chiếm này cũng giống như sự xâm lăng nước Áo của quân đội Đức để sát nhập quốc gia nói tiếng Đức này vào Đệ tam Quốc xã vào ngày 12 tháng 3 năm 1938. Thế giới tự do năm 1938 đã làm ngơ, cho phép Đức Quốc xã đi bước đầu và tiến hành cuộc chiến đẫm máu nhất của nhân loại.

Kính thưa Tổng thống, trong cùng bài phát biểu, ông nói rằng “tương lai thuộc về các quốc gia độc lập và có chủ quyền, những người biết bảo vệ công dân của họ, tôn trọng các quốc gia láng giềng của họ và tôn vinh sự khác biệt làm cho mỗi quốc gia trở nên đặc biệt và độc đáo”. Trung Cộng đã không tôn trọng các quốc gia láng giềng, cũng không tôn trọng các giá trị phổ quát của tự do, nhân quyền và dân chủ. Nếu nước Mỹ không lên tiếng ủng hộ những giá trị phổ quát này, Hoa Kỳ sẽ mất mọi tư thế vương đạo để lãnh đạo ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đã đến lúc thế giới học được từ sai lầm năm 1938. Đã đến lúc chúng ta cần ngăn chặn kẻ xâm lăng khi chúng ta còn có khả năng làm được việc đó.

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi Tổng Thống ủng hộ Hồng Kông và những công dân tuyệt vời của họ và tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về chủ quyền, quyền tự quyết, nhân quyền và dân chủ trong và ngoài nước.

Chúng tôi rất biết ơn sự cống hiến và tinh thần phục vụ của Tổng Thống cho đất nước vĩ đại của chúng ta.

TGM & PQT

Thư phúc đáp từ Văn Phòng Thư Tín của Tống Thống Hoa Kỳ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*