Bài diễn văn để đời của TT Nguyễn Văn Thiệu

Bài diễn văn để đời của Tổng Thống VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU trong ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6

Một vị TT của VNCH giữ miền Nam trong hạnh phúc và no ấm. Quân đội VNCH không đánh chiếm miền Bắc, quân đội VNCH chỉ thủ để giữ hoà bình cho dân miền Nam. Quân đội VNCH không thua và không thắng vì VN là của ba miền. Chính phủ miền Bắc đánh từ năm 1954 đến năm 1975 cố chiếm miền Nam. Họ đã thắng vì không tôn trọng hiệp định Paris,  không có nhân tính, đem sinh mạng đồng bào để làm bia đỡ đạn cho cuộc chiến, ai thắng ai thua, ai vinh ai nhục? Nhìn chế độ cộng sản bây giờ mọi người ai cũng hiểu rõ rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn hai vị TT VNCH và vinh danh những vị quân nhân VNCH.

Chung toi thật sự xúc động khi nghe bài diễn văn, và ngậm ngùi thương tiếc QUÂN LỰC VNCH, cũng như TT NGUYỄN VĂN THIỆU!