Bình Luận

Tâm thư cảm tạ – Chương # 87

Nguyễn Tường Tuấn: Kính gửi 81,283,098 cử tri cõi Dương và Âm: Thống kê của tổ chức Council on Foreign Relations: Joe Biden đạt được số phiếu phổ thông 81,283,098, tương đương 51.3 phần trăm […]